» Nội thất » Xe khách » Xây dựng » Khu nghỉ » Khách sạn
Trang chủ
Về chúng tôi
Tin tức sự kiện
Đối tác và khách hàng
Công trình và dự án
Năng lực và công nghệ
Chứng chỉ và thành tích
Liên hệ
Tuyển dụng
Partners
Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2008

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN

ĐỨC LONG GIA LAI

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

—¬–

 

—¬–

Số: 1/7/2008/NQ-ĐHĐCĐ

 

                 Gia Lai, ngày 10 tháng 7 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

Về các quyết định của Đại hội đồng cổ đông họp phiên thường niên năm 2008

-----------------------

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

 

Căn cứ:

-          Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/12/2005;

-          Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

-          Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đức Long Gia Lai tổ chức ngày 06/7/2008;

 

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.    Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2007, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 và định hướng phát triển Tập đoàn giai đoạn 2008 - 2012:

1.1         Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6T/2007:

-          Doanh thu thực hiện :

-          Lợi nhuận trước thuế :

-          Lợi nhuận sau thuế :

56.114.067.667 đồng

16.962.314.657 đồng

12.210.066.553 đồng

1.2         Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008:

-          Doanh thu thực hiện :           

-          Lợi nhuận trước thuế:        

-          Lợi nhuận sau thuế :

170.477.300.000 đồng

  28.778.576.000 đồng

  20.720.574.720 đồng

Điều 2.    Thông qua Báo cáo thẩm tra kết quả sản xuất kinh doanh năm 2007 và tóm tắt kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2007 của Ban Kiểm soát.

Điều 3.    Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2007:

-          Tổng lợi nhuận trước thuế                                                       : 16.962.314.657 đồng

-          Trích Quỹ đầu tư và phát triển (phần ưu đãi thuế TNDN)      :   4.752.248.104 đồng

-          Trích Quỹ dự phòng tài chính (10% lợi nhuận còn lại)           :   1.221.006.655 đồng

-          Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi ( 6% lợi nhuận còn lại)       :      732.603.993 đồng

-          Trích quỹ thưởng Ban điều hành (1% lợi nhuận còn lại)         :      122.100.666 đồng

-          Chi trả cổ tức (83% lợi nhuận còn lại)                                    : 10.134.355.239 đồng

-          Chi trả cổ tức: 100% tiền mặt sau 15 ngày kể từ ngày tổ chức Đại hội cổ đông.

Điều 4.    Thông qua Tờ trình Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2008:

-     Doanh thu thuần                                             :     170.477.300.000 đồng

-     Lợi nhuận trước thuế                                       :       28.778.576.000 đồng

-     Lợi nhuận sau thuế                                         :       20.720.574.720 đồng

Điều 5.    Thông qua Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2008 từ 270 tỉ đồng lên 370 tỉ đồng như sau:

-          Số cổ phần phát hành: 10.000.000 cổ phần.

-          Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

-          Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông.

-          Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược mới.   

-          Giá  phát hành: ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định.

-          Thời gian phát hành: Dự kiến Quí III năm 2008.

-          Mục đích sử dụng vốn: Đầu tư mở rộng nhà máy chế biến gỗ, Nhà máy chế biến đá Granite, trồng  cao su (1000ha), Đầu tư bến xe tại Bảo Lộc và Đà Nẵng,  khai thác mỏ đá granit (Chư pah-Chư sê).

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục phát hành theo quy định để tăng vốn điều lệ.

Điều 6.    Thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty

Thông qua Bản Điều lệ tổ chức và hoạt động đã được chỉnh sửa theo Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết.

Điều 7.    Thông qua kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và ban Kiểm soát năm 2008:

  1. Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị:

-          Chủ tịch Hội đồng quản trị                        :      5.000.000 đồng/tháng

-          Phó chủ tịch Hội đồng quản trị                 :      3.000.000 đồng/tháng

-          Các thành viên Hội đồng quản trị             :      2.000.000đồng/tháng/người

  1. Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát :

-          Trưởng Ban Kiểm soát                             :      3.000.000 đồng/tháng

-          Các thành viên Ban Kiểm soát                 :      2.000.000 đồng/tháng/người

Ngoài khoản thù lao cố định như trên, căn cứ hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty đề ra đầu năm, thì các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và sẽ được thưởng 10% tính trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Điều 8.    Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Phạm Mạnh Vũ và miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Bùi Văn Toàn, Ông Nguyễn Duy Tấn, Bà Trần Thị Mỹ Nhân.

Điều 9.    Thông qua kết quả bầu cử bổ nhiệm:

Thành viên Hội đồng quản trị:

-           Ông Nguyễn Tấn Phương.

Thành viên Ban Kiểm soát:

-          Ông Hà Trọng Hợi;               

-          Ông Nguyễn Xuân Hoan;      

-          Ông Bùi Văn Đi.         

Điều 10.                 Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2008.

Điều 11.                 Tổ chức thực hiện:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát có trách nhiệm triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết này.

 

                    TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

                      Chủ tịch HĐQT

                                        (Đã ký)

                                                                                                                                     BÙI PHÁP

Phản hồi
Tin liên quan
Đức Long Gia Lai đẩy mạnh đầu tư tại Lào
Tập đoàn Đức Long Gia Lai: Cơ cấu tăng tỷ lệ nội địa hóa của ngành chế biến Gỗ và Đá
Duc Long Gia Lai Group: Công bố tăng vốn điều lệ và bổ sung ngành nghề kinh doanh
Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLGL) và Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam ( BIDV) hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực
TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI RA MẮT TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN
DucLong Gia Lai Group tổ chức lễ động thổ khai thác mỏ đá Granite - Nghĩa Hưng, ChưPah, Gia Lai
 
Copyright © 2006 vnecom, All rights reserved.
Số 2 Đặng Trần Côn, P.Trà Bá, TP. Pleiku, T. Gia Lai, Việt Nam - Design by VFM